دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : غلامحسن   اسدی

پست الکترونیکی : asadi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم و صنایع غذایی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : صنایع غذایی

محل خدمت : دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه علوم و صنایع غذائی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

غلامحسن اسدی

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استادیار

^